603 065 995 661 488 660
Menu
   661 488 660
 603 065 995

Regulamin 

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 1. Sklep internetowy Agroopony dostępny jest pod adresem internetowym www.agroopony.eu Którego właścicielem jest Remigiusz Weżgowiec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agrowiec Remigiusz Weżgowiec wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 887 176 10 48, REGON 020675403 
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu

§2 DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zwierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agrowiec Remigiusz Weżgowiec wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 887 176 10 48 REGON 020675403
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.agroopony.eu
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.agroopony.eu
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumienia się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu
 9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy produktu lub produktów ze sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie umożliwiający tworzenie konta 
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu i dostawy i płatności
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, we którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też – stosowanie cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
 16. Stały klient – podmiot, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym minimum trzy razy.

§3 KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: Starczówek 88A, 57-220 Ziębice
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@agrowiec.eu
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 74 81 94 045/661 488 660/ 603 065 995
 4. Numer rachunku konta bankowego Sprzedawcy: Bank PKO S.A 10 1020 5138 0000 9602 0096 3017 
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz na stronie
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od pon. do pt. w godzinach od 7 do 17 oraz w weekendy 

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Do korzystania ze Sklepu w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej email
  3. Włączona obsługa plików cookies
  4. Zainstalowany FlashPlayer 

§5 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta .
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta .
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniając podatek VAT).
 4. Firma Agrowiec zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych produktów.
 5. Podczas aktualizacji towarów i cen mogą wystąpić błędy (rozbieżność cen, parametry techniczne, dostępność), które będą weryfikowane podczas potwierdzania zamówienia. Błędy te nie stanowią podstawy do wysuwania roszczeń wobec firmy Agrowiec.
 6. W przypadku braku zgody klienta na zmianę warunków umowy, bądź ceny zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 7. Nie wszystkie produkty mogą być dostępne w danej chwili. Klient zostanie natychmiast poinformowany o braku dostępności produktu telefonicznie bądź mailowo. W tym wypadku zostanie zaproponowany mu inny produkt o tych samych parametrach lecz w innej cenie i dostępności Informacje na temat produktów przedstawionych na stronie są zgodne ze specyfikacjami technicznymi producentów opon
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane podane w specyfikacjach przez  producentów produktów.

§6 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, ewentualnie NIP firmy, nazwa firmy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są przez 24 na dobę przez stronę agroopony.eu lub telefonicznie pod numerami widniejącymi na stronie w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 17:00 i w soboty do godz. 8:00 do 12:00.
 2. Aby złożyć zamówienie należy zalogować się do sklepu lub wybrać opcję bez rejestracji i wypełnić formularz kontaktowy w polach oznaczone jako wymagane.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość email z kartą techniczną produktu, aktualną cenę oraz dostępność.
 4. Po zaakceptowaniu oferty na podany adres e-mail wysyłana jest faktura pro forma. Wysyłka zlecana jest po zaksięgowaniu wpłaty, lub przedstawieniu potwierdzenia transakcji
 5. Firma Agrowiec zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, jeśli nie zostały podane wszystkie potrzebne dane lub jeśli budzą wątpliwości.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. Przedpłaty, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie przed otrzymaniem zamówionego towaru od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane
  2. Płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

§8 OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Płatność przelewem termin 14 dni dla stałych klientów
 2. Przedpłata po otrzymaniu faktury pro forma bądź przedstawienie potwierdzenia transakcji
 3. Nie posiadamy opcji płatność za pobraniem
 4. Wysyłka w 24 h nie jest równoznaczna z terminem dostawy produktu. W tym czasie zamówienie zostaje skompletowane i po zaksięgowaniu lub przedstawieniu potwierdzenia transakcji produkt zlecany jest do wysyłki
 5. Firma Agrowiec zobowiązuje się do dostarczenia produktów w przeciągu 5 dni roboczych. Wyjątek stanowią Produkty sprowadzane z zza granicy, termin dostawy ustalany indywidualnie. Agrowiec nie odpowiada za opóźnienia przewoźnika
 6. Firma Agrowiec zastrzegą sobie prawo do zmiany terminu dostawy w przypadku braku na magazynie spowodowanych niezależnymi czynnikami
 7. Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 8 niniejszego paragrafu) w sposób wybrany przez klienta
 8. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, bieg dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, bądź przedstawienia potwierdzenia transakcji
 10. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę telefonicznie bądź mailowo na adres i numer telefonu podany podczas składania zamówienia
 11. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin
 12. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia
 13. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski
 14. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki czy Produkt nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu
 15. Klient może sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy towar jest zgodny ze złożonym zamówieniem. W razie niekompletnego zamówienia bądź jakichkolwiek niezgodności Klient powinien odmówić przyjęcia towaru i skontaktować się ze sprzedawcą
 16. Przyjęcie przesyłki i podpisanie listu przewozowego jest równoznaczne z potwierdzeniem złożonego zamówienia
 17. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony podpisem. Z chwilą podpisu Klient staje się właścicielem Produktu i przechodzi na niego prawo własności oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem
 18. Maksymalny koszt dostawy wynosi 196,80 brutto, i dotyczy zakupów po niżej 2 460,00 zł brutto. Ostateczny koszt dostawy zostanie podany na potwierdzeniu zamówienia

§9 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części
 4. Koszt przyjęcia zwrotu na magazyn wynosi 199 PLN brutto
 5. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
 6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu
 7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), jednak nie jest to obowiązkowe

§11 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Opony nie są starsze niż 36 miesięcy
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu 
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnio
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany   w § 3 niniejszego Regulaminu
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej  treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie
  w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany   w § 3 niniejszego Regulaminu

§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2019.1668 t.j. z dnia 2019.09.02 ), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą
  2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

§13 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu strony agroopony.eu, oraz akceptacją wszystkich zasad
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
logo ALLIANCE logo NOKIAN logo BKT logo TRELLEBORG logo MICHELIN logo BARUM logo CONTINENTAL logo MITAS logo CULTOR logo DAYTON logo BRIDGESTONE logo SEIBERLING logo FIRESTONE logo ROADSTONE logo TIGAR logo HANKOOK logo LAUFENN logo LASSA logo PIRELLI logo KORMORAN logo BFGOODRICH logo KLEBER logo FALKEN logo GOODYEAR logo DUNLOP logo SAVA logo DĘBICA logo ROSAVA logo TAURUS logo GALAXY logo KENDA logo TIANLI logo TITAN logo BANDENMARKT logo SPEEDWAYS logo CEAT logo AUFINE logo WEST LAKE logo GOLDENCROWN logo APOLLO logo GLOBESTAR logo KINGS TIRE logo KABAT logo UNIGLORY
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Przeczytałem i akceptuję Politykę Prywatności

       Szybkie i bezpieczne płatności

AGROOPONY.EU ALL RIGHTS RESERVED
Facebook
Szybki kontakt
Arkadiusz Mielczarek
+48 603 065 995
Marta Bieguniak
+48 661 488 660